polityka prywatności

17 cze polityka prywatności

Polityka Prywatności 

Z uwagi na wejście w życie w dniu 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przekazujemy następujące informacje:

1. Kto jest administratorem danych? 

Halo Productions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Halo Productions”) przy ulicy Rumianej 61A, 02-956 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000547693, NIP: 9512389796, Regon: 36098623200000.

2. Jakie dane są przetwarzane? 

a) Imiona i nazwiska;

b) Adresy zamieszkania;

c) Adresy do korespondencji;

d) Adresy zameldowania;

e) numery PESEL;

f) numery NIP;

g) numery Regon;

h) numery rachunku bankowego;

i) numery telefonu;

j) adresy poczty e-mail;

k) imiona rodziców;

l) daty urodzenia;

m) miejsca urodzenia;

n) wizerunki;

o) wizerunki głosowe;

p) seria i numer dowodu osobistego, ewentualnie paszportu;

q) nazwa firmy w wypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.

3. Jakie jest źródło danych – skąd są pozyskiwane? 

Dane pozyskujemy od osób które dotyczą. W zakresie danych twórców, artystów, wykonawców, aktorów oraz producentów otrzymujemy je od podmiotu, który zawarł z nami umowę.

4. Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych oraz jaka jest ku temu podstawa prawna? 

Podstawowym celem przetwarzania danych jest realizacja umowy. Poniżej zamieszczamy szczegółowe zestawienie: Cel przetwarzania  Podstawa prawna 
Ustalenie Twojej tożsamości przed zawarciem umowy oraz weryfikację twoich danych na odległość. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Wykonanie umowy, w tym raportowanie, rozliczanie. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. ustalić warunki naszej współpracy, bądź potwierdzić nowe ustalenia związane z zawartą umową, bądź ustalić spotkanie z Tobą w kwestii jej ewentualnych zmian oraz poinformować o bieżących wydarzeniach w zakresie dystrybucji (newsletter). Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
W związku z usługami dane osobowe mogą być przekazywane do klientów, w tym telewizji, domów produkcyjnych, domów mediowych oraz pozostałych źródeł dystrybucji. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu. Art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.
Jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą jesteśmy zobowiązani do prowadzenia i przechowywania Art. 6 ust. 1 pkt c) RODO oraz przepisy ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych oraz dotyczących przechowywania

5. Komu przekazywane są moje dane osobowe? 

Jako podmiot profesjonalny dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 

a) dostawcom usług zaopatrujących Halo Productions w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające wywiązywanie się z zawartej umowy (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, programistycznych biurom prawnym i księgowym, firmom kurierskim i pocztowym); 

b) partnerom współpracującym z Halo Productions w zakresie technicznej i marketingowej obsługi treści. 

6. W jakim sposób mogę skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych? 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Halo Productions możesz skontaktować się z nami poprzez adres mailowy: studio@haloproductions.pl . 

7. Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską? 

Z uwagi na to, że współpracujemy z firmami o charakterze globalnym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych osobowych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Halo Productions a tym podmiotem. 

8. Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe? 

Do czasu wygaśnięcia umowy pomiędzy Tobą a Halo Productions, z tym zastrzeżeniem, że czasami dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych, podatkowych lub w celu dochodzenia roszczeń. 

9. Czy podanie danych osobowych jest moim obowiązkiem? 

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże bez podania tych danych (co jest warunkiem umownym) wykonanie usługi może okazać się niemożliwe. 

10. Jakie mam prawa? 

Jako administrator Twoich danych osobowych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. 

11. Czy występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie? 

Halo Productions nie dotyczy ta kwestia. 

No Comments

Post A Comment