polityka prywatności

17 cze polityka prywatności

Polityka Prywatności 

Z uwagi na wejście w życie w dniu 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przekazujemy następujące informacje:

1. Kto jest administratorem danych? 

Halo Productions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Halo Productions”) przy ulicy Rumianej 61A, 02-956 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000547693, NIP: 9512389796, Regon: 36098623200000.

2. Jakie dane są przetwarzane? 

a) Imiona i nazwiska;

b) Adresy zamieszkania;

c) Adresy do korespondencji;

d) Adresy zameldowania;

e) numery PESEL;

f) numery NIP;

g) numery Regon;

h) numery rachunku bankowego;

i) numery telefonu;

j) adresy poczty e-mail;

k) imiona rodziców;

l) daty urodzenia;

m) miejsca urodzenia;

n) wizerunki;

o) wizerunki głosowe;

p) seria i numer dowodu osobistego, ewentualnie paszportu;

q) nazwa firmy w wypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.

3. Jakie jest źródło danych – skąd są pozyskiwane? 

Dane pozyskujemy od osób które dotyczą. W zakresie danych twórców, artystów, wykonawców, aktorów oraz producentów otrzymujemy je od podmiotu, który zawarł z nami umowę.

4. Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych oraz jaka jest ku temu podstawa prawna? 

Podstawowym celem przetwarzania danych jest realizacja umowy. Poniżej zamieszczamy szczegółowe zestawienie: Cel przetwarzania  Podstawa prawna 
Ustalenie Twojej tożsamości przed zawarciem umowy oraz weryfikację twoich danych na odległość. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Wykonanie umowy, w tym raportowanie, rozliczanie. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. ustalić warunki naszej współpracy, bądź potwierdzić nowe ustalenia związane z zawartą umową, bądź ustalić spotkanie z Tobą w kwestii jej ewentualnych zmian oraz poinformować o bieżących wydarzeniach w zakresie dystrybucji (newsletter). Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
W związku z usługami dane osobowe mogą być przekazywane do klientów, w tym telewizji, domów produkcyjnych, domów mediowych oraz pozostałych źródeł dystrybucji. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu. Art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.
Jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą jesteśmy zobowiązani do prowadzenia i przechowywania Art. 6 ust. 1 pkt c) RODO oraz przepisy ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych oraz dotyczących przechowywania
No Comments

Post A Comment